MY MENU

제3인산나트륨(결정, 무수)

제3인산나트륨(결정.무수)
 • 분자식 : Na3PO4.12H2O, Na3PO4
 • 분자량 : 380.12(12Hydrate), 163.94(Anhydrate)
 • 별명 : 인산삼나트륨
 • 성상 : 무색결정, 백색분말
 • CAS No : 10101-89-0(12Hydrate), 7601-54-9(Anhydrate)
 • HS No : 2835-29-9000
특성
 • 수용액은 강 알카리성을 나타낸다.
 • 에틸알코올에는 불용.
 • 공기중에서 이산화탄소를 흡수한다.
용도
 • 청관제, 세정제, 피혁탄성.
 • 사진(현상용), 카제인(접착제).
 • 사당정제, 전분의 제조에 사용.
 • 식품의 병.통 등의 세정제로 사용한다.
제품규격
Type 제3인산나트륨(결정) 제3인산나트륨(무수)
공업용(KS M 1407) Appearance White Crystal
Purity 98.0% min
PH(1% sol'n) 11.5~12.5
Na2O(M.O) 16.0 - 17.9 %
Iron (Fe) 0.003 % max
Water Insolubles 0.1 % max
식품첨가물(식품첨가물공전) Appearance White Powder
Purity 97 % min
Identified to pass pH(1% sol'n) 11.5 - 12.5
Water In solubles 0.2 % max
Arsenic(As2O3) 4 ppm max
Lead(Pb) 4 ppm max
Cadmium(Cd) 1 ppm max
Mercury(Hg) 1 ppm max
Fluoride(F) 10 ppm max
Loss on drying 5 % max
용도
 • 25 Kgs P.P Bag