MY MENU

제1인산나트륨(결정, 무수)

제1인산나트륨(결정.무수)
 • 분자식 : NaH2PO4.2H2O, NaH2PO4
 • 분자량 : 156.01(2Hydrate), 119.08(Anhydrate)
 • 별명 : 인산이수소나트륨
 • 성상 : 무색결정, 백색분말
 • CAS No : 13472-35-0(2Hydrate), 7558-80-7(Anhydrate)
 • HS No : 2835-22-1000
특성

약간의 조해성이 있고 열을 가하면 100℃에서 무수물로 되고 강열하면 메타인산나트륨을 생성한다.

 • 용해도는 (20℃,112/100水),(99℃,448/100水),수용액은 약산성이다.
 • 알코올에는 불용, 클로로포름에는 약간 녹는다.
용도
 • 청관제 (일반 공업용 보일러)
 • 염색 (염료 분산제)
 • 양모 탈색제
 • 의약 (페니실린, 스트렙토 마이신의 배양제)
 • 식품 (식육 결착제)
제품규격
Type 제1인산나트륨(결정) 제1인산나트륨(무수)
공업용(KS M 1407) Appearance White Crystal Appearance White Powder
Purity 98 % min Purity 98 % min
PH(1% sol'n) 4.3~4.9 pH(1% sol'n) 4.3 - 4.9
Na2O(P.P) 18.8 - 20.0 % Iron(Fe) 0.005 % max
Iron (Fe) 0.003 % max Water Inoslubles 0.1 % max
Water Insolubles 0.1 % max
식품첨가물(식품첨가물공전) Appearance White Powder
Purity 98 % min
Indentified to pass
pH(1% sol'n) 4.2 - 4.6
Arsenic(As2O3) 4 ppm max
Lead(Pb) 4 ppm max
Cadmium(Cd) 1 ppm max
Mercury(Hg) 1 ppm max
Fluoride(F) 10 ppm max
Loss on drying 2 % max
Free acid & DSP 0.3 ml max
용도
 • 25 Kgs P.P Bag